کرج،عظیمیه،بین میدان مهران وگلستان،روبروی بوستان۱۸

سفارش چاپ تراکت

سایز چاپ

*

جنس تراکت

*

جنس تراکت

*

جنس تراکت

*

جنس تراکت

*

جنس تراکت

*

جنس تراکت

*

جنس تراکت

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

تیراژ سفارش

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 15000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 20000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 30000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 40000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 50000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 15000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 20000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 30000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 40000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 50000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 4000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 8000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه هر 1000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 2000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 3000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 4000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 5000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه هر 1000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 2000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 3000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 4000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 5000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 15000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 20000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 30000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 40000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 50000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 15000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 20000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 30000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 40000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 50000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 4000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 8000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه هر 1000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 2000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 3000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 4000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 5000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه هر 1000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 2000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 3000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 4000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 5000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 15000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 20000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 30000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 40000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 50000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم ایرانی

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 15000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 20000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 30000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 40000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 50000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 4000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه 8000 عدد تراکت گلاسه 170 گرم

*

هزینه هر 1000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 2000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 3000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 4000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه هر 5000 عدد تراکت تحریر صدفی 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت کرافت 80 گرم

*

هزینه هر 1000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 2000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 3000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 4000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه هر 5000 عدد تراکت گلاسه 300 گرم با روکش

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت تحریر 80 گرم

*

هزینه 1000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 2000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 5000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

هزینه 10000 عدد تراکت گلاسه 135 گرم

*

نوع روکش

*

( درصورتی که از سایز استاندارد فایلتان و همچنین فضای حاشیه برش کارت خود اطمینان ندارید این گزینه را فعال نمایید.)

( درصورتی که نیاز که به انجام اصلاحاتی جزیی برروی فایل از پیش طراحی شده خود دارید این گزینه را فعال نمایید و در قسمت توضیحات دقیقا تغییرات مد نظر را اعلام فرمایید.)

ارسال فایل

در صورتی که نیاز به طراحی برای چاپ دارید، لوگو و سایر نوشته های مدنظر خود را از طریق روش های زیر ارسال فرمایید.

وجه طراحی

*

توضیحات تکمیلی

ارسال فایل های مدنظر

فایلی انتخاب نشده

جهت دریافت کارت ویزیت با بهترین کیفیت و رنگ لطفا تصاویر ارسال خود را با بالاترین کیفیت و مود رنگی CMYK ارائه نمایید.

ارسال فایل های مدنظر

لطفا فایل و تصاویر درخواستی خود را با بالاترین کیفیت ارسال نمایید. ( ارسال چندین فایل ممکن می باشد )

فایلی انتخاب نشده

فایل پشت تراکت

در صورتی که تراکت شما دورو است فایل پشت تراکت را اینجا وارد نمایید.

فایلی انتخاب نشده

توضیحات تکمیلی

جهت دریافت کارت ویزیت با بهترین کیفیت و رنگ لطفا تصاویر ارسال خود را با بالاترین کیفیت و مود رنگی CMYK ارائه نمایید.

اطلاعات سفارش شما

سایز تراکت :

سایز تراکت انتخاب نشده

جنس تراکت :

جنس تراکت انتخاب نشده

تعداد سفارش :

0

نوع روکش

نوع روکش انتخاب نشده

روز کاری :

روز کاری انتخاب نشده

آیتم درخواستی :

آیتم درخواستی ثبت نشده

آیتم طراحی :

آیتم طراحی ثبت نشده

پس از اتمام مراحل دکمه ثبت سفارش را بزنید

سفارش شما ثبت شد

مجموع مبلغ سفارش :

0

تومان